Populära sökningar

Högre vinst för Fabege

Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 2 054 Mkr (828), motsvarande 12:42 kr per aktie (5:01). Hyresintäkterna minskade till 1 493 Mkr (1 565) till följd av ett mindre fastighetsbestånd i jämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent. Investeringar, stigande marknadshyror och lägre avkastningskrav på marknaden bidrog till en hög överskottsgrad och stark värdetillväxt i fastighetsportföljen.

Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten, EPRA NAV ökade med 18 kr i jämförelse med för ett år sedan och landade på 107 kr per aktie. Nettouthyrningen under årets första nio månader uppgick till 78 Mkr.

- Den starka marknaden har bidragit till högre hyresnivåer vid omförhandlingar och fortsatt sjunkande avkastningskrav och vi närmar oss nu raskt rekordlåga avkastningsnivåer. Vi har dock under lång tid visat att vi har mycket makt i våra egna händer och att vårt resultat inte endast är beroende av marknad och konjunktur, säger Christian Hermelin, VD Fabege.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 20 oktober 2015.
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

20 okt 2015 08:02

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)