Populära sökningar

Delårsrapport januari – juni 2016

  • Hyresintäkterna ökade till 1039 Mkr (998) till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med knappt 7 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 724 Mkr (715). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med drygt 5 procent. Överskottsgraden uppgick till 70 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 408 Mkr (369).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 880 Mkr (1 381) och på räntederivat till -173 Mkr(137).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 3 115 Mkr (1 951). Perodens resultat efter skatt uppgick till 2 730 Mkr (1 535), motsvarande 16:51 kr per aktie (9:28).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 83 Mkr (51). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 27 procent.
  • Soliditeten uppgick till 42 procent (39) och belåningsgraden uppgick till 49 procent (52).

*Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för periodenjanuari–juni 2015 och för balansposter per 31december2015.


Fabege levererar starkt andra kvartal

- Vi fick ett bra resultat under första halvåret och det finns goda förutsättningar för ett starkt resultat för helåret 2016. Fler färdigställda projekt kommer att öka hyresvolymen, vilket tillsammans med fortsatt effektiv drift och låga räntekostnader förväntas ge ettförbättrat förvaltningsresultat, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2016 klockan 08:00 CET.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 42,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

8 jul 2016 08:00

För ytterligare information