Populära sökningar

Delårsrapport januari – mars 2016

  • Hyresintäkterna ökade till 519 Mkr (502) till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med 4 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 355 Mkr (350). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med drygt 2 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70) efter en vinter som i jämförelse med föregående år var kallare.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 195 Mkr (168).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 679 Mkr (708) och på räntederivat till -118 Mkr (-57).
  • I februari avyttrades Uarda 5 för en köpeskilling om 2,2 Mdkr. Affären gav ett realiserat resultat om 159 Mkr före skatt och 420 Mkr efter skatt.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 756 Mkr (886). Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 665 Mkr (705), motsvarande 10:07 kr per aktie (4:26).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 12 Mkr (12). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 23 procent, dock baserat på en relativt låg volym.
  • Soliditeten uppgick till 43 procent (39) och belåningsgraden uppgick till 48 procent (52). Efter justering för efter balansdagen beslutad ej bokförd utdelning uppgick soliditeten till 42 procent och belåningsgraden till 49 procent.

¹ Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2015 och för balansposter per 31 december 2015.

Fabege levererar starkt första kvartal

“Vårt arbete med att förlänga hyreskontrakt med våra kunder har varit lyckosamt med stigande hyresnivåer både vid omförhandlingar och nyförhandlingar. Den starka hyrestillväxten tillsammans med lägre avkastningskrav bidrog till kvartalets värdetillväxt som uppgick till drygt 1,5 Mdkr. Värdetillväxten har också påverkats positivt av att vi nu avslutat eller närmar oss avslutning på ett flertal av våra stora projekt ”- säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

26 apr 2016 08:00