Populära sökningar

Delårsrapport januari – september 2016

  • Hyresintäkterna ökade till 1 573 Mkr (1493) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 9 (4) procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 125 Mkr (1 080). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 10 procent. Överskottsgraden uppgick till 72 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 637 Mkr (516).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 660 Mkr (1 974) och på räntederivat till -131 Mkr(111).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 5 166 Mkr (2 637).
  • Perodens resultat efter skatt uppgick till 4 346 Mkr (2 054), motsvarande 26:28 kr per aktie (12:42).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 87 Mkr (78). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 24 procent.
  • Soliditeten uppgick till 44 procent (39) och belåningsgraden uppgick till 47 procent (55).

*Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för periodenjanuari–juni 2015 och för balansposter per 31december2015.

Väl rustat för att kunna tillvarata kommande affärsmöjligheter
- Såväl fastighets- som hyresmarknad står fortsatt mycket starka. Med de rådande marknadsförutsättningarna och Fabeges attraktiva fastighets- och projektportfölj finns goda förutsättningar för ett starkt resultat 2016. Fler färdigställda projekt kommer att öka hyresvolymen, vilket tillsammans med fortsatt effektiv drift och låga räntekostnader bedöms ge ett förbättrat förvaltningsresultat. Fabege står väl positionerat med rätt laguppställning att tillvarata kommande affärsmöjligheter., säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08:00 CET.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 44,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

20 okt 2016 08:00