Populära sökningar

Fabege redovisar tilläggsköpeskilling om 200 Mkr avseende fastighetsförsäljning

2010 avyttrade Fabege ett fastighetsbestånd till Profi Fastigheter. Parterna har därefter gemensamt drivit ett detaljplanarbete för att möjliggöra utveckling av bostäder på två av fastigheterna.  Profi Fastigheter har nu avtalat om genomförande av bostadsprojekt med tredje part vilket föranleder att en tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas till Fabege.

Tilläggsköpeskillingen kan, under förutsättning att ny detaljplan vinner laga kraft, beräknas till minst 200 Mkr och kommer att redovisas som realiserad värdeförändring under fjärde kvartalet 2016. En förutsättning för att tilläggsköpeskillingen ska betalas ut är att ny detaljplan för de aktuella fastigheterna vinner laga kraft vilket beräknas ske under första kvartalet 2017.

- Vi är mycket glada över samarbetet med Profi Fastigheter. Gemensamt har vi skapat ett attraktivt bostadsprojekt på fastigheterna vilket nu möjliggör att tilläggsköpeskillingen kan realiseras, kommenterar Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 14:30 CET.

7 okt 2016 14:30

För ytterligare information

 Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)