Populära sökningar

Hyrestillväxt och värdeökningar ger starkt resultat

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1 665 Mkr (705). Hyresintäkterna ökade till 519 Mkr (502) till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med 4 procent. Investeringar, stigande marknadshyror och lägre avkastningskrav på marknaden bidrog till stark värdetillväxt i fastighetsportföljen.

Ökade hyresintäkter och lägre räntekostnader medförde att förvaltningsresultatet ökade med 16 procent. Fortsatt sjunkande avkastningskrav på fastighetsmarknaden och värdeskapande projekt lade grunden för en fortsatt stark värdetillväxt i fastighetsportföljen.

- Stockholms goda tillväxt och företags omflyttning till kvalitet gynnar hyresutvecklingen i våra områden. I inledningen av året ser vi också att de goda marknadsförutsättningarna med hög efterfrågan på hyresmarknaden, låga marknadsräntor och stigande hyresnivåer består och skapar goda förutsättningar för ett starkt resultat för 2016. Ambitionen är att 2016 ska bli Fabeges mest spännande år hittills, säger Christian Hermelin, VD Fabege.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 40,5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

26 apr 2016 08:02

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)