Populära sökningar

Lyckad första emission under det nya Gröna MTN-programmet

Fabege har den 13 maj 2016 gjort sin första emission inom ramen för det nyligen etablerade Gröna MTN-programmet.

Fabege har emitterat 600 Mkr tvååriga obligationer med en rörlig ränta om Stibor 3M plus 130 bps. Handelsbanken arrangerade transaktionen.

Genom att etablera ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö lanserade Fabege i april en ny grön finansieringsmöjlighet om totalt 2000 Mkr.

- Vi är mycket glada för det stora intresset för denna första emission under vårt nya Gröna MTN-program och noterar en god efterfrågan från investerare med hållbarhetsfokus. Emissionen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Lind, Finanschef, Fabege.

Fabege kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Fabege har som ambition att miljöcertifiera hela fastighetsbeståndet till 2018. I takt med miljöcertifieringsarbetet är målet att även finansieringen ska vara grön. I oktober 2015 tecknade Fabege en tioårig kredit om 939 Mkr avseende investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken (EIB). I slutet av förra året gjordes den första gröna emissionen om 406 Mkr inom ramen för det nyetablerade gröna ramverket inom det delägda Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) och i april lanserades ett grönt MTN-program om 2000 Mkr med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, Finanschef, Fabege, tel 08-555 148 508, 073-387 18 08Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

17 maj 2016 07:50

För ytterligare information