Populära sökningar

Stark värdetillväxt gav rekordresultat

Årets resultat efter skatt uppgick till 3 232 Mkr (1 738), motsvarande 19:54 kr per aktie (10:51). Hyresintäkterna minskade till 1 998 Mkr (2 087) till följd av ett mindre fastighetsbestånd i jämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med drygt 3 procent. Investeringar, stigande marknadshyror och lägre avkastningskrav på marknaden bidrog till en hög överskottsgrad och stark värdetillväxt i fastighetsportföljen.

Ett stabilt kassaflöde och mycket stark värdetillväxt både i förvaltningsportföljen och genom projektutvecklingen bidrog till det goda resultatet. Substanstillväxten, EPRA NAV ökade med 20 kr under året och landade på 115 kr per aktie. Nettouthyrningen uppgick till 74 Mkr och omförhandlingarna gav en ökning av hyresvärdet med 12 procent i omförhandlade kontrakt.

- Den starka marknaden och våra engagerade medarbetares insatser bidrog till den mycket goda resultatutvecklingen. Samtidigt som den globala oron fortsätter att hålla räntorna på en låg nivå ser den svenska marknaden ut att stå stark även under det kommande året. Det gör att jag ser att förutsättningarna är goda för att leverera ett starkt resultat också 2016, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

4 feb 2016 11:02

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)