Populära sökningar

Delårsrapport januari – juni 2017

 • Hyresintäkterna ökade till 1 108 Mkr (1 039) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent (7).
 • Driftsöverskottet ökade till 795 Mkr (724). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 13 procent. Överskottsgraden uppgick till 72 procent (70).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 449 Mkr (408).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 989 Mkr (2 880) och på räntederivat till 156 Mkr (-173).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 2 591 Mkr (3 115).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 001 Mkr (2 730), motsvarande 12:10 kr per aktie (16:51).
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 86 Mkr (83).
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 27 procent.
 • Soliditeten uppgick till 45 procent (46) och belåningsgraden uppgick till 46 procent (46).

  [1]Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–juni 2016 och för balansposter per 31 december 2016.Pressmeddelande (PDF)

Fortsatt bra fart på marknaden
Nyuthyrningar, omförhandlingar och fastighetstransaktioner under andra kvartalet bekräftar att hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm står stark. För Fabege har utvecklingen varit fortsatt gynnsam och jag är mycket nöjd med vad vi åstadkommit under första halvåret.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 08:00 CET.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

7 jul 2017 08:00