Populära sökningar

Delårsrapport januari – mars 2017

  • Hyresintäkterna ökade till 546 Mkr (519) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent (4).
  • Driftsöverskottet ökade till 379 Mkr (355). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 11 procent. Överskottsgraden uppgick till 69 procent (68).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 216 Mkr (195).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 833 Mkr (1 679) och på räntederivat till 89 Mkr(-118).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 135 Mkr (1 756).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 882 Mkr (1 665), motsvarande 5:33 kr per aktie (10:07).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 21 Mkr (12). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 20 procent.
  • Soliditeten uppgick till 45 procent (46) och belåningsgraden uppgick till 44 procent (46).

* Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2016 och för balansposter per 31 december 2016.

Stabil inledning på nya året
”2016 års goda marknadsförutsättningar med hög efterfrågan på kontorslokaler, stigande hyresnivåer samt ökade fastighetsvärden och låga räntenivåer håller i sig i inledningen av 2017. Första kvartalets resultat och nyckeltal visar att Fabege tillvaratagit de goda marknadsförutsättningarna” - kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege första kvartalet.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

27 apr 2017 08:00