Populära sökningar

Fortsatt positivt i fastighetssektorn

Fabege hade en fortsatt god efterfrågan på sina kontorslokaler iStockholm med stigande hyresnivåer på alla delmarknader. Växande hyresintäkter och fortsatt låga räntekostnader innebar att förvaltningsresultatet ökade med 11 procent i förhållande till föregående år.

Under kvartalet fortsatte värdetillväxten både i förvaltningsportföljen och i projekten. Inklusive förvärven redovisar vi nu ett fastighetsvärde som överstiger 50 Mdkr. Värdetillväxten på 833 Mkr (1 519) drevs främst av högre hyresnivåer men också av fortsatt sjunkande avkastningskrav.

Hyresintäkterna uppgick till 546 Mkr (519) och driftsöverskottet uppgick till 379 Mkr (355). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 8 procent (4) och driftsöverskottet ökade med cirka 11 procent (2). Överskottsgraden uppgick till 69 procent (68).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 882 Mkr (1 665), motsvarande 5:33 kr per aktie (10:07). Periodens resultat före skatt uppgick till 1 135 Mkr (1 756). Minskningen beror helt på att orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen minskat i jämförelse med föregående år.

Fabege startade ett nytt stort projekt under kvartalet i Hammarby Sjöstad, Trikåfabriken 9. Investering för projektet är cirka 450 Mkr. Byggnaden projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå Very good och får cirka 16700 kvm uthyrningsbar yta när den är klar. Projektet kommer färdigställas under Q2 2019. Fabege har tecknat ett sex årigt grönt avtal med Naturvårdsverket, vilket innebär att projektet är föruthyrt till cirka 50 procent.

Goda framtidutsikter
-Jag tror på fortsatt goda marknadsförutsättningar och en positiv utveckling av hyresnivåer och fastighetsvärden vilket även stöds av regeringens senaste BNP-prognos. Färdigställda projekt under 2017 och 2018 kommer väsentligt stärka det löpande kassaflödet. Vi har en stor potential i våra byggrätter och en engagerad organisation som jobbar hårt för att skapa värden. Vi är väl positionerade för att tillvarata kommande affärsmöjligheter, - kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege första kvartalet.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

27 apr 2017 08:02

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)