Populära sökningar

Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Mall of Scandinavia, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 23 mars 2017, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 torsdagen den 23 mars 2017. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

 • Per post till Fabege AB (publ), ”Fabeges Årsstämma”, Box 7839, 103 98 Stockholm
 • Per telefon 08-402 90 68
 • Via Fabeges webbplats www.fabege.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 23 mars 2017. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och

d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning.

14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

16. Övriga ärenden.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2016 lämnas med 4 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 31 mars 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 april 2017.

Punkt 14 – Principer för ersättning till bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 3,3 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till två basbelopp per år och anställd.

Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa

årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 – Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på Fabeges årsstämma 2016, utsetts Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), Gustav Lindner (Investment AB Öresund), samt Mats Qviberg (familjen Qviberg). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans 23,8 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2017.

Valberedningen föreslår Fabeges årsstämma 2017 att besluta:

 • att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson,
 • att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
 • att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson och Mats Qviberg,
 • att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson,
 • att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor,
 • att styrelsearvode utgår med totalt 2 150000 kr, att fördelas med 800000 kr till styrelsens ordförande, 200000 kr per i bolaget ej anställd ledamot samt 150000 kr för arbete i revisionsutskottet,
 • att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
 • att utseende av valberedning inför 2018 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, d.v.s. att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2018 där representanter för de fyra största aktieägarna i första hand erbjuds plats.

Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter samt revisor återfinns på bolagets webbplats, www.fabege.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 165391 572 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och förekommande motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.fabege.se. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras i mars till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från bolaget.

________________________

Stockholm i februari 2017

Fabege AB (publ)

Styrelsen

20 feb 2017 15:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)