Populära sökningar

Delårsrapport januari – juni 2018

Fabege levererar på hög nivå med stöd av en stark Stockholmsmarknad

  • Hyresintäkterna ökade till 1 237 Mkr (1 108). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 10 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 908 Mkr (705). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 11 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 572 Mkr (449).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 366 Mkr (1 989).
  • Nettouthyrning uppgick till 123 Mkr (86).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 175 Mkr (2 001), motsvarande 15:64 kr per aktie (6:05).

- " Vår projektverksamhet är idag mycket lönsam. Under den senaste femårsperioden har projektverksamheten i snitt skapat en avkastning på investerat kapital på över femtio procent. Det känns därför rätt att kommunicera att vår målsättning är att i fortsättningen nå en avkastning på investerat kapital om minst femtio procent över en konjunkturcykel. Vi ökar också vår ambition till att investera minst 2,5 Mdkr per år de närmaste åren.”, kommenterar Christian Hermelin, VD

Marknadsutsikter
- ” Under första halvåret fortsatte trenden med stigande hyresnivåer och sjunkande avkastningskrav på Stockholms kontorsmarknad. Detta i kombination med fortsatt hög investeringstakt i lönsam projekt-utveckling innebar en värdetillväxt om cirka 9 procent sedan årsskiftet. Vi kan konsatetara att vi ligger helt rätt i tiden med vårt fokus på Stockholm, på projekt och med våra engagerade medarbetare. Största hotet utgörs av konjunkturen, men med de konjunkturprognoser vi ser idag tror jag på en fortsatt stark utveckling för Fabege. Och även i en svagare konjunktur består många av våra goda förutsättningar. Det råder inte brist på affärsmöjligheter och med vår höga ambition och vår välbelägna projektportfölj står vi redo”, säger Christian Hermelin, VD

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.30 presenterar Christian Hermelin, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webbsändning. En engelsk telefonkonferens kommer också hållas 11:00. Följ den via webbsändning eller telefon: UK: + 44203008 98 02 US: +1 85 5831 59 45, Sve + 46 8 56 64 26 97

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

6 jul 2018 08:00