Populära sökningar

Delårsrapport januari – september 2019

Förbättrat förvaltningsresultat i en fortsatt bra marknad

  • Hyresintäkterna ökade till 2 132 Mkr (1 864). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 14 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 605 Mkr (1 389). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 1 138 Mkr (895).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 895 Mkr (6 213).
  • Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -92 Mkr (152). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 18 procent (30).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 504 Mkr (6 265), motsvarande 10:60 kr per aktie (18:94).

- ” Vårt förvaltningsresultat, vilket speglar det löpande kassaflödet i verksamheten, ökade med hela 27 procent i jämförelse med samma period föregående år. Jag är också nöjd med att vi kunnat tillvarata möjligheter både till längre kapitalbindning och längre räntebindning,” kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Marknadsutsikter

- ” Även om mycket talar för att konjunkturen bromsar in står Stockholm inför fortsatt tillväxt vilket gynnar vår affär. Vi har en växande portfölj och stabila låga räntenivåer. Våra attraktiva byggrätter i bra lägen ger oss möjlighet till fortsatt värdeskapande projektutveckling,” kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Anmälan sker via länken. Presentationen går också att följa via webbsändning. En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer:
UK: +44333300 9274, US: +1833823 0590, SE: +46 8566 42 704

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD, Fabege, +46 (0) 8 555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se


Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 07:30 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2019 klockan 07:30 CET.


Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

21 okt 2019 07:30