Populära sökningar

Fabege breddar plattformen för grön finansiering

Fabege etablerar ett nytt ramverk för grön finansiering. Ramverket syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Cicero har utfärdat en second opinion på det gröna ramverket.

Fabeges målsättning är att 100 procent av finansieringen ska klassas som grön. Det nya gröna ramverket för finansiering kan därför kopplas till flera olika finansieringskällor och ger därmed Fabege en utökad plattform för grön finansiering.

Till det nya ramverket kopplas Fabeges MTN-program. Samtidigt publiceras ett uppdaterat prospekt godkänt av FI. MTN-programmets ram utökas från 8 till 10 Mdkr. Även fortsättningsvis medges endast emission av gröna obligationer.

Fabeges kopplar även sitt certifikatsprogram till det gröna ramverket. Det innebär att Fabege fortsättningsvis kommer att emittera gröna certifikat, där upplånade medel används för att finansiera godkända tillgångar i enlighet med ramverket. Även Fabeges back-up facilitet för certifikatsprogrammet kopplas till ramverket och blir därmed en grön facilitet. Ambitionen är att i framtiden koppla fler finansieringskällor till det gröna ramverket för finansiering.

Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på tredjepartscertifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning. Ramverket bygger på the green bond principles med koppling till Fabeges ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030. Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

Ramverket etablerar villkor för hantering av medel samt för uppföljning och återapportering till långivare och investerare. Rapportering kommer att ske kvartalsvis samt årsvis i en mer utökad form.

All information om Fabeges satsning på grön finansiering med länkar till prospekt, ramverk, second opinion, återrapportering mm finns på www.fabege.se/gronfinansiering.

Handelsbanken och Advokatfirman Westermark Anjou har agerat rådgivare i framtagande av dokumentationen avseende prospekt, certifikatsprogram, back-up facilitet och grönt ramverk för finansiering.

- "Vi har en hög ambition när det gäller vårt hållbarhetsarbete som till mycket stor del är integrerat i den löpande verksamheten. Det är verkligen glädjande att nu etablera ett nytt ramverk som bidrar till att bredda vår plattform för grön finansiering där vi tillsammans med finansiärer kan bidra till en mer hållbar utveckling," säger Åsa Lind, finanschef på Fabege.

12 jun 2019 14:45

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 073-387 18 08

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.