Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2020

Under andra kvartalet blev effekterna av covid-19 synliga i resultatet genom hyresrabatter och minskade fastighetsvärden. Projekten fortlöpte dock enligt plan utan några större störningar. Nettouthyrningen under första halvåret uppgick till 20 Mkr. Omförhandlingarna minskade i volym till följd av pandemin men bidrog positivt till hyresvärdet. Under kvartalet förvärvades två fastigheter.  

  • Hyresintäkterna minskade till 1 407 Mkr (1 449). Minskningen berodde främst på fastighetsförsäljningar samt 18 Mkr i beviljade rabatter med anledning av covid-pandemin. Iidentiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4procent (19).
  • Driftsöverskottet minskade till 1 046 Mkr (1 063). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 6 procent (19).
  • Överskotts­graden uppgick till 74 procent (73).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 728 Mkr (741).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1550 Mkr (3 122).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 559 Mkr (2 790), motsvarande 4:73 kr per aktie (8:44).
  • Nettouthyrningen uppgick till 20 Mkr (-87).
  • Soliditeten uppgick till 53 procent (52) och belåningsgraden uppgick till 34 procent (36).

”Självklart kommer marknaden se annorlunda ut efter pandemin men idag är det för tidigt att dra några slutsatser kring kundernas ändrade beteenden. Vi tror på kontorets fortsatta betydelse för att skapa starka varumärken, gemenskap och lojalitet bland medarbetare, en plats för möten och kreativitet och dess positiva betydelse för arbetslivet även om vi förutspår en större utsträckning av distansarbete även efter pandemin. Vi är övertygade om att vi, tillsammans med våra kunder, kommer att utveckla vårt erbjudande för att möta morgondagens krav på en modern, flexibel och situationsanpassad arbetsplats”, kommenterar Stefan Dahlbo VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.30 håller Stefan Dahlbo, VD och Åsa Bergström, CFO en svensk telefonkonferens. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer SE +46 8 50558350 UK:+44 33 33009266 US:+1 83 35268382

En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: SE: +46 8 50558368 UK: +44 33 33009263 US: +1 83 35268395

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD, Fabege, +46 (0) 8 555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 07:30 CET.

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 07:30 CET.

Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-bara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

6 jul 2020 07:30