Populära sökningar

Fabeges valberedning inför årsstämman 2021

Fabeges årsstämma 2020 antog en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av i första hand en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Sammankallande är den representant som företräder bolagets största aktieägare. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen har nu utsetts baserat på ägandet per 31 augusti 2020 och utgörs av följande ledamöter:

  • Bo Forsén, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Mats Qviberg för familjen Qviberg.
  • Peter Guve representant för AMF Pension.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 23 procent av rösterna i Fabege.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse­ledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämman kommer att hållas i Solna den 25 mars 2021, klockan 15:00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

21 sep 2020 07:30

För ytterligare information

Bo Forsén, valberedningens ordförande, 070-632 86 50
Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)