Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet präglades av stabila intäkter, högre vinterkostnader och fortsatt värdetillväxt i fastighetsportföljen. Vi tecknade ett stort 12-årigt avtal med Convendum vilket gav en positiv nettouthyrning. Omförhandlingsvolymen var fortsatt låg men bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt med 12 procent. Projekten fortlöpte enligt plan.  

 • Hyresintäkterna uppgick till 707 Mkr (711). I identiskt bestånd minskade hyresintäkterna med cirka 1 procent (+6). Minskningen i jämförelse med föregående period berodde främst på fastigheter som övergått till projekt samt på reserveringar med anledning av pandemin.
 • Driftsöverskottet uppgick till 506 Mkr (520). I identiskt bestånd minskade driftsöverskottet med 4 procent (+9).
 • Överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 346 Mkr (369).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 514 Mkr (1 854).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 863 Mkr (1 574), motsvarande 2:64 kr per aktie (4:78).
 • Nettouthyrning första kvartalet uppgick till 36 Mkr (15).
 • Soliditeten uppgick till 51 procent (52) och belåningsgraden till 35 procent (35).

”Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett bra fastighetsbestånd i bra lägen och många utvecklingsmöjligheter. Vi har under kvartalet utnyttjat vår styrka till att återköpa knappt 3 miljoner aktier. Allt med ambitionen att skapa ytterligare aktieägarvärde.”, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, Ekonomi- och finanschef, rapporten. Följ presentationen via webbsändning eller via följande telefonnummer:

 • Sve +46 8 566 427 07
 • UK: +44 33 330 090 32
 • US: +1 83 324 984 06

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:00. Följ den via audiocast eller via följande telefonnummer:

 • Sve +46 8 566 427 03
 • UK: +44 33 330 090 30
 • US: +1 83 352 683 95

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 07:30 CET.

26 apr 2021 07:30