Populära sökningar

Fabege förvärvar SHH Bostad AB

SHH är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fabeges strategi att optimera värdet av bostadsbyggrättsportföljen förstärks genom att bolaget förvärvar såväl kompetens som fler byggrätter på sin hemmamarknad Stockholm. Samtliga aktier i SHH förvärvas till en köpeskilling om 880 Mkr. Från och med den 18 oktober blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

SHH grundades 2010 och har sedan dess färdigställt över 40 fastighetsprojekt, vilket motsvarar cirka 2100 boenden. Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på elva projekt och utöver dessa finns arton exploateringsfastigheter som omfattar byggrätter motsvarande drygt 2300 boenden inklusive ett äldreboende och en skola. Cirka två tredjedelar av de framtida byggrätterna är belägna inom Storstockholm och kompletterar Fabeges omfattande bostadsbyggrättsportfölj väl.

Fabege har över 500000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10000 boenden och då primärt i region Stockholm. Fabege kommer därmed kunna ta ett mer långtgående ansvar för bostadsutvecklingen i sina stadsdelar.

"Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi," kommenterar Stefan Dahlbo, Vd på Fabege.

Fabege och SHH har tidigare samarbetat i ett joint venture då cirka 270 bostäder byggdes i Kista under namnet Selfoss. Projektet bestod av tre etapper där de första två genomfördes som bostadsrättsföreningar och den tredje etappen avyttrades som hyresrätter i mars 2021.

SHH kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som fristående dotterbolag under varumärket SHH
Bostad och SHH:s organisation och ledning kommer vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som VD och Ando Wikström som CFO.

De två största ägarna av SHH Bostad utgjordes av Misha Moeremans d'Emaus (grundare och tidigare VD) och Fastighets AB Balder, med cirka 31 respektive cirka 21 procent aktier.

För mer information:
SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar prisvärda och funktionella fastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH genomför projekten i egen regi eller tillsammans med kända samarbetspartners via intresseföretag.

Länk till SHHs hemsida.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 6 oktober 2021, klockan 08:15.

6 okt 2021 08:15

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, tel 076-720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.