Populära sökningar

Fabege inleder återköp av egna aktier

Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Fabege äger 4577 502 aktier motsvarande 1,4 procent av antalet registrerade aktier före återköpsprogrammets start.
Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 16:15 CET.

5 feb 2021 16:15

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD, tel 08-555 148 10, 070-353 18 88
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)