Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2022

 Vid Fabeges AB:s årsstämma den 29 mars 2022 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2021 på 4:00 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 1:00 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2022, 1 juli 2022, 3 oktober 2022 respektive den 9 januari 2023 vilket innebär att utbetalning beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB ske den 5 april 2022, 6 juli 2022, 6 oktober 2022 respektive den 12 januari 2023.  

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Jan Litborn, och Lennart Mauritzson samt nyval av Mattias Johansson och Anne Årneby. Jan Litborn omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslöt årsstämman att styrelsearvode utgår om totalt 2 450 000 kr att fördelas enligt följande: 575 000 kr till styrelsens ordförande, 250 000 kr till övriga ledamöter, 210 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 106 000 kr till ordföranden och 52 000 kr vardera till två ledamöter samt 165 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 75 000 kr till ordföranden och 45 000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2023 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2023 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier

Fabege AB (publ)

29 mar 2022 16:45

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)