Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2021

Ökade hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar resulterade i ett starkt resultat för 2021. Nettouthyrningen om 162 Mkr var en av de bästa någonsin.

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 889 Mkr (2 806). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 2 procent (5).
  • Driftsöverskottet uppgick till 2 185 Mkr (2 112). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med
    3 procent (6). Överskottsgraden ökade till 76 procent (75).
  • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 62 Mkr och bruttoresultatet uppgick till -9 Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 537 Mkr (1 474).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 641 Mkr (2 764).
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 162 Mkr (-45).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 400 Mkr (3 167), motsvarande 16:73 kr per aktie (9:65).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4:00 kr/aktie (3:60) att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om vardera 1:00 kr per aktie.

- 2021 kan summeras till ett bra år, både för oss på Fabege och för våra kunder. Vi har mött en aktiv hyresmarknad med många förfrågningar, förhandlingar och tecknade kontrakt. Fastighetsmarknaden har stått stark med sjunkande avkastningskrav och stort intresse för de fastigheter som kommit ut till försäljning. Jag är nöjd med att vi sett ökade hyresintäkter, ett stärkt driftsnetto, och en god värdetillväxt i vår fastighetsportfölj.

- Jag ser med tillförsikt fram emot 2022. Vi har en stark finansiell ställning. Vi präglas av stabilitet med enb portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen, stabila kunder, engagerade medarbetare samt goda tillväxtmöjligheter genom våra byggrätter och projekt. Förvärvet av SHH Bostad har stärkt oss inom stadsutveckling när vi nu också inkluderar bostäder och samhällsfastigheter i portföljen, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 14.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via webbsändning eller via följande telefonnummer: Sve +46 8 505 583 72,UK: +44 333 300 92 74 eller US: +164 672 249 56.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 15:00. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: Sve +46 8 566 427 07, UK: +44 333 300 92 71 eller US: +164 672 249 04.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se


Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 kl. 12:00 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2022 klockan 12:00 CET.

7 feb 2022 12:00