Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2023

Vid Fabege AB:s årsstämma den 29 mars 2023 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2022 på 2:40 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:60 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2023, 30 juni 2023, 2 oktober 2023 respektive 8 januari 2024. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 5 april 2023, 5 juli 2023, 5 oktober 2023 respektive 11 januari 2024.

Årsstämman beslutade att omvälja Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Stina Lindh Hök, Lennart Mauritzson och Anne Årneby. Jan Litborn omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslöt årsstämman att styrelsearvode utgår om totalt 2 525 000 kr att fördelas enligt följande: 600 000 kr till styrelsens ordförande, 255 000 kr till övriga sex ledamöter, 220 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 110 000 kr till ordföranden och 55 000 kr vardera till två ledamöter samt 175 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 80 000 kr till ordföranden och 47 500 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför årsstämma 2024 ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2024 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)


29 mar 2023 16:45

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.