Populära sökningar

Fabeges valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter: · Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB. · Haavard Rønning, representant för Geveran. · Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning. · Katarina Hammar, representant för Nordea fonder.

Fabeges årsstämma 2023 antog en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av i första hand en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Sammankallande är den representant som företräder bolagets största aktieägare. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen har nu utsetts baserat på ägandet per 31 augusti 2023 och representerar tillsammans cirka 35 procent av rösterna i Fabege.

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse­ledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämman kommer att hållas i Solna den 9 april 2024, klockan 15:00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

3 okt 2023 10:00

För ytterligare information

Göran Hellström, valberedningens ordförande, 0706-62 86 79, goran.hellstrom@navet.se
Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef, 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)