Populära sökningar

Kallelse till extra bolagsstämma i Fabege AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Fabege AB (publ) Aktieägarna i Fabege AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 november 2004 kl 15.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 22 oktober 2004, · dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 12.00 onsdagen den 27 oktober 2004. Anmälan om deltagande i stämman kan ske: · per post till Fabege AB, Box 8, 121 25 Stockholm-Globen · per telefon 08-769 30 00 · per telefax 08-769 30 19 Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om deltagande sker med stöd av full­makt skall denna insändas före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 oktober 2004 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Bestämmande av arvode till styrelsen 8. Val av ledamöter i styrelsen 9. Övriga frågor 10. Stämman avslutas Punkt 8 - Val av ledamöter i styrelsen Med anledning av att Wihlborgs Fastigheter AB numera innehar ca 96 procent av rösterna i Fabege skall ny styrelse utses. Wihlborgs förslag till nya ledamöter kommer att presenteras på stämman. Stockholm i oktober 2004 FABEGE AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT00180/wkr0001.pdf

19 okt 2004 17:27

För ytterligare information