Populära sökningar

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningens uppgift är att utarbeta förslag avseende stämmoordförande, styrelseordförande, styrelse, styrelsearvoden, revisorer, revisionsarvoden samt eventuella förändringar i principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via mejl till ir@fabege.se eller via brev till Fabege AB. Förslaget som avser styrelsearvode ska vara fördelat på styrelseordförande, ledamöter samt representanter som deltar i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Fabeges årsstämma 2022 antog en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av i första hand en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Sammankallande är den representant som företräder bolagets största aktieägare. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med årsstämmans beslut erbjöds de fyra största aktieägarna plats i Fabeges valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter:

  • Göran Hellström, Ordförande, representant för Backahill AB
  • Suzanne Sandler, representant Handelsbanken fonder
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant Länsförsäkringar fondförvaltning
  • Andreas Hofmann, representant för familjen Qviberg

Valberedningen har nu utsetts baserat på ägandet per 31 augusti 2022 och representerar tillsammans cirka 26 procent av rösterna i Fabege.

Ändrad 22 september 2022