Populära sökningar

Revisionsutskottet

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott som under 2021 bestått av följande tre ledamöter, inklusive ordförande:

  • Anette Asklin, ordförande
  • Märtha Josefsson
  • Jan Litborn

Under 2021 hölls fyra ordinarie möten med fokus på bolagets interna kontrollsystem. Revisionsutskottet behandlade under året områden som IT/cybersäkerhet, EU-taxonomin, riskområde skatt, koncernstruktur, översyn segmentsrapportering, intern uppföljning samt strategi finansiering. Vid mötena lämnade bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Protokollen från revisions utskottets möten delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterade löpande till styrelsen.

Ändrad 22 juni 2022