Populära sökningar

Wihlborgs lämnar underhandserbjudande till kvarvarande aktieägare i Storheden

Wihlborgs lämnar underhands-erbjudande till kvarvarande aktieägare i Storheden Wihlborgs äger sedan den 29 juni 1998 mer än 98,5% av aktierna med mer än 98,6% av röstetalet för samtliga aktier i Fastighetsaktiebolaget Storheden. Wihlborgs har därefter påkallat tvångsinlösen med skiljemannaförfarande. Wihlborgs erbjuder nu, till de resterande aktieägare i Storheden som inte önskar avvakta utgången av tvångsinlösenförfarandet, att förvärva övriga aktier i Storheden för en köpeskilling om 38,88 kronor. Köpeskillingen motsvarar det belopp som Wihlborgs kommer att yrka i det kommande tvångsinlösenförfarandet. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta gärna: VD Erik Paulsson på tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00 eller informationschef Peter Janson tel. 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

7 okt 1998 14:25