Populära sökningar

Wihlborgs bolagsstämma

Wihlborgs bolagsstämma Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,30 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 3 maj 1999. Utdelning beräknas ske via VPC måndagen den 10 maj 1999. På bolagsstämman redogjorde VD Erik Paulsson för ett större och starkare Wihlborgs med verksamheten koncentrerad till två av Nordens främsta tillväxtregioner. Med fokus på ökad lönsamhet och kassaflöde, kommer Wihlborgs fortsätta att effektivisera fastighets-förvaltningen, omstrukturera fastighetsbeståndet och utveckla intressanta fastighetsprojekt. Inledningen av året har varit stark och effekterna av en lägre räntenivå, förbättrat marknadsläge och vinster från fastighetsförädling gör att prognos för resultat efter finansiella poster för helåret 1999 höjs från drygt 360 Mkr till att överstiga 400 Mkr. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Vid stämman omvaldes styrelsens ledamöter Lennart Ahlgren, Jan-Olle Folkesson, Kerstin Fredriksson, Bengt Madsen, Ronald Magnusson, Erik Paulsson och Mats Paulsson. Som nya ordinarie styrelseledamöter valdes Klemens Lundin och Lars Öberg. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman, utsågs Bengt Madsen till ordförande. Malmö den 28 april 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00840/bit0002.pdf

28 apr 1999 22:50