Populära sökningar

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 5 april 2001 kl 17.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 26 mars 2001. · dels anmäla sitt deltagande och i förekommande fall att aktieägaren önskar medföra högst två biträden, till Wihlborgs senast fredagen den 30 mars 2001 kl 16.00. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: · per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö · per telefon 040 - 20 09 08 · per fax 040 - 23 45 52 · per e-post till irene.johansson@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast måndagen den 26 mars 2001. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. 6. Godkännande av dagordning 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 8. Verkställande direktörens anförande 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 10. Beslut om a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan) 11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan) 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) 13. Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer 14. Val av styrelse och styrelsesuppleanter (se nedan) 15. Val av nomineringskommitté (se nedan) 16. Beslut om inrättande av vinstandelssystem till anställda inom Wihlborgskoncernen (se nedan) 17. Försäljning av aktier i Malmö Slagthus AB och Malmö Börshus Produktion AB (se nedan) 17. Eventuellt övriga ärenden 18. Stämmans avslutning Förslag till beslut Utdelning, punkt 9 b och d Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2000 lämnas med 0,70 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 10 april 2001. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB tisdagen den 17 april 2001. Val av styrelse mm, punkt 10, 11 och 13 Aktieägare, som representerar 43 procent av det totala röstetalet föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat åtta ledamöter och inga suppleanter. Omval föreslås av samtliga styrelseledamöter, dvs Lennart Ahlgren, Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Bengt Madsen, Erik Paulsson, Jan Sjölin och Maths O. Sundqvist. Till styrelsen föreslås ett arvode om 700 000 kr vilket innebär en höjning med 187 000 kr att fördelas enligt styrelsen beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning. Val av nomineringskommitté punkt 14 Styrelsen föreslår att följande personer ingår i en nomineringskommitté att föreslå ledamöter och suppleanter i Wihlborgs styrelse. De föreslagna är Hans Olsson från Bergaliden AB, Sten Kottmeijer från AMF-P, Bob Persson från AB Persson Invest och Sven-Åke Johansson från Wihlborgs styrelse. Vinstandelssystem till anställda inom Wihlborgskoncernen, punkt 15 Beslut om godkännande av principer för avsättning till vinstandelsförvaltning och tilldelning till de anställda. Avsikten är att en personalstiftelse bildas för förvaltningen av andelarna. Stiftelsens tillgångar placeras i Wihlborgsaktier. Avsättningen beror av bolagets framtida avkastning. Den årliga avsättningen per anställd skall vara maximerad till ett basbelopp. Motivet för inrättandet är att ge de anställda ett ökat incitament att bidra till resultat- och kursutvecklingen i Wihlborgs. Försäljning av aktier i Malmö Slagthus AB och Malmö Börshus Produktion AB punkt 16 Beslut om godkännande av avtal om överlåtelse av dotterbolagen Malmö Slagthus AB och Malmö Börshus Produktion AB till Håkan Fäldt, anställd inom Wihlborgskoncernen vid datum för förvärvet. Köpeskillingen uppgick till 3,5 Mkr. Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö och Sollentuna från och med torsdagen den 22 mars 2001. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Program vid bolagsstämman 16.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 17.00 Bolagsstämman öppnas Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring. Malmö i mars 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,9 miljarder kronor. Fastig hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,7 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Box 97, 201 20 Malmö, Tel 040-20 09 00, Fax 040-97 71 89 Org.nr. 556049-1523 E-post info@wihlborgs.se Hemsida: www.wihlborgs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/05/20010305BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/05/20010305BIT00620/bit0001.pdf

5 mar 2001 16:45