Populära sökningar

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2004 kl 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 19 mars 2004. - dels anmäla sitt deltagande och i förekommande fall att aktieägaren önskar medföra högst två biträden, till Wihlborgs senast onsdagen den 24 mars 2004 kl 16.00. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: - per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö - per telefon 040 - 690 57 70 - per fax 040 - 23 45 52 - per e-post till annika.nordbeck@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 19 mars 2004. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan) 10. Beslut om antal styrelseledamöter 11.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) 12.Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer 13.Val av styrelse (se nedan) 14.Val av nomineringskommitté (se nedan) 15.Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier och (se nedan) 16. Förslag avseende återköpta aktier (se nedan) 17. Rapport från bolagets revisionskommitté 18. Skrivelse från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (se nedan) 19. Eventuellt övriga ärenden 20. Stämmans avslutning Förslag till beslut Utdelning, punkt 9 b och d Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2003 lämnas med 6,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 5 april 2004. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB torsdagen den 8 april 2004. Val av styrelse mm, punkt 10, 11 och 13 Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat, sju ledamöter. Omval föreslås av Stefan Dahlbo, Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist. Till styrelsen föreslås ett arvode om 1 025 000 kr, vilket är en höjning med 175 000 kr, att fördelas enligt styrelsen beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning. Val av nomineringskommitté, punkt 14 Nomineringskommittén föreslås utgöras av företrädare för de tre största aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) vid utgången av tredje kvartalet jämte styrelsens ordförande i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) som sammankallande. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, punkt 15 Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Förslag avseende återköpta aktier, punkt 16 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital nedsätts med 82 745 300 kronor genom indragning av 1 654 906 aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma. Skrivelse från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, punkt 18 Aktiespararna har i egenskap av aktieägare i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) begärt få följande frågor behandlade på ordinarie bolagsstämma: - Beslut av bolagsstämman att inrätta en bolagsstämmovald nomineringskommitté - Beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en ersättningskommitté - Beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en revisionskommitté alternativt om kommittén redan finns, att dess arbete och funktion redovisas som särskild punkt på stämman Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö och Nacka från och med onsdagen den 17 mars 2004. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Visning i samband med bolagsstämman I samband med Wihlborgs bolagsstämma inbjuds aktieägarna till en rundvandring på Dockanområdet i Västra Hamnen. Detta är Malmös mest expansiva område och Wihlborgs vill gärna visa vad som åstadkommits och vad som är på gång. Klockan 14.00 är det samling över en kopp kaffe på restaurang Glasklart i Sigmahuset, Dockplatsen 1. Visningen beräknas pågå till kl 16.00. För de aktieägare som önskar transport till bolagsstämman i Konserthuset erbjuds plats i abonnerad buss som avgår från Dockanområdet vid 16-tiden. Anmälan om deltagande i visningen samt busstransport sker på samma sätt som anmälan till bolagsstämman (se ovan). Program vid bolagsstämman 16.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 17.00 Bolagsstämman öppnas Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring. Malmö i februari 2004 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 16,6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 1,7 miljarder kronor. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT20600/wkr0001.pdf

26 feb 2004 17:41

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)