Populära sökningar

Styrelsens rekommendation till aktieägarna

· Alternativ budgivare har meddelat att de ej går vidare · Styrelsen rekommenderar aktieägarna att acceptera Wihlborgs aktieerbjudande som bedöms mer intressant än konvertibelerbjudandet · Styrelsen avråder från Wihlborgs kontanterbjudande och rekommenderar de aktieägare som önskar kontanter att sälja över börs givet nuvarande kursnivå på B-aktien om 110 kronor Den etablerade aktör med vilken Fabege fört diskussioner om ett alternativt erbjudande har meddelat att den ej avser lämna något offentligt erbjudande till Fabeges aktieägare. Styrelsen i Fabege har därefter beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Wihlborgs Aktiealternativ då detta bedöms mer intressant än Konvertibelalternativet, men att avråda aktieägarna från att acceptera Kontantalternativet. De aktieägare som har en preferens för kontant betalning rekommenderas sälja över börs givet nuvarande kursnivå på B- aktien om 110 kronor. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ("Wihlborgs") offentliggjorde den 19 juli 2004 ett offentligt erbjudande till aktie- och konvertibelägarna i Fabege AB (publ) ("Fabege") ("Erbjudandet") om att överlåta sina aktier respektive konvertibler i Fabege till Wihlborgs i utbyte mot att: 1. för varje aktie av serie B i Fabege erhålla 105,50 kronor kontant och för varje aktie av serie A i Fabege erhålla 108 kronor kontant ("Kontantalternativet") eller att 2. för varje 20-tal aktier av serie A eller serie B i Fabege erhålla 21 nyemitterade aktier i Wihlborgs 1) (Aktiealternativet") eller att 3. för varje aktie av serie A eller serie B i Fabege erhålla en konvertibel skuldförbindelse i Wihlborgs på nominellt 105,50 kronor med en löptid om fem år, en årlig ränta om 5,25% och en konverteringskurs om 105,50 kronor ("Konvertibelalternativet"). 4. För de konvertibla skuldförbindelser i poster om nominellt 10 000 kronor som Fabege gav ut i maj 2004 erbjuder Wihlborgs 10 215 kronor kontant för varje skuldförbindelse. Anmälningsperioden för Wihlborgs Erbjudande löper enligt prospektet ut den 15 september 2004. Fabege offentliggjorde den 26 augusti 2004 att styrelsen skriftligen informerats om att en etablerad aktör, under vissa förutsättningar, kan komma att lämna ett offentligt kontanterbjudande - med samma pris för A- respektive B-aktier i Fabege - som överstiger det av Wihlborgs erbjudna Kontantalternativet om 108 kronor för varje A-aktie respektive 105,50 kronor för varje B-aktie. Mot denna bakgrund rekommenderade Fabeges styrelse aktieägarna i Fabege att avvakta med att ta ställning till Wihlborgs Erbjudande till dess att det indikerade kontanterbjudandet utretts ytterligare. Fabeges styrelse har sedan den 26 augusti 2004 fört diskussioner med den etablerade aktören om förutsättningarna för ett alternativt offentligt erbjudande. Den etablerade aktören har nu meddelat att den ej avser gå vidare med ett offentligt erbjudande. Enligt styrelsens bedömning är det osannolikt att något annat alternativt erbjudande skall materialiseras under den tid som återstår av anmälningstiden under Wihlborgs Erbjudande. Styrelsen i Fabege är i enlighet med NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv skyldig att "inom skälig tid före acceptfristens utgång" offentliggöra sin uppfattning om Wihlborgs Erbjudande 2) . Anmälningsperioden för detta Erbjudande löper ut den 15 september 2004. Styrelsen i Fabege vill mot denna bakgrund fullgöra sina skyldigheter i enlighet med NBK-reglerna genom följande uttalande. Industriella överväganden Den styrelse i Fabege (dåvarande Drott AB) som valdes vid bolagsstämma den 8 april 2003 meddelade den 4 juni 2003 att den efter genomförd översyn beslutat om en ny strategi för Fabege. Inom ramen för den nya strategin beslutades (i) att avyttra vissa bostads- och kommersiella fastigheter, (ii) att genom utdelning överföra överskottsmedel till aktieägarna, (iii) att dela ut Bostadsaktiebolaget Drott till aktieägarna och (iv) att det kvarvarande Fabege renodlat skulle fokusera på att i Stockholmsområdet äga och förvalta kommersiella fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika omständigheter har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Bakgrunden till styrelsens beslut om strategisk inriktning för Fabege var en bedömning om att skillnaden mellan konjunkturella toppar och bottnar är högre i Stockholmsområdet än någon annanstans i landet och att detta innebar en affärsmöjlighet för aktiva aktörer. Bostadsfastigheter bedömdes utgöra en särskild och intressant placeringskategori med mycket begränsade kopplingar till kommersiella fastigheter. Vidare gjordes bedömningen att en effektiv förvaltning och förädling, så snart bestånden nått en viss kritisk massa, inte kan göras väsentligt effektivare genom större storlek. Sedan den 4 juni 2003 har Fabege i högt tempo implementerat de förutskickade åtgärderna och därmed åstadkommit en värdestegring för Fabeges aktieägare om drygt 70% 3) . Efter avslutad inlösen i juni 2004 är Fabege nu ett bolag med en god kapitalstruktur, en tydlig strategi enligt ovan och transparenta finansiella mål. Styrelsen står fortsatt bakom Fabeges strategi och gör bedömningen att ett renodlat kommersiellt Stockholmsbestånd som aktivt omsätts har goda förutsättningar till värdeskapande. Fabege som investeringsobjekt torde därför från tid till annan vara ett intressant alternativ beroende på respektive investerares önskade exponering. Styrelsen konstaterar också att allt fler signaler pekar på att Stockholmsområdets kommersiella fastighetsmarknad har passerat botten i nuvarande konjunkturcykel. Fabege rapporterade också nyligen om ett gott uthyrningsresultat, minskade vakanser och ett förbättrat offertläge. Mot bakgrund av ovanstående gör Fabeges styrelse bedömningen att en sammanläggning av Fabege och Wihlborgs skulle innebära en reversering av den utveckling Fabege genomgått. Styrelsen anser således, nu liksom tidigare, att den strategi och positionering som Fabege representerar är ett industriellt mer intressant alternativ än den principiella struktur som skulle bli följden av ett kombinerat Wihlborgs/Fabege. Finansiella överväganden I Kontantalternativet erbjuds 108 kronor för varje A-aktie i Fabege och 105,50 kronor för varje B-aktie. Vid Erbjudandets offentliggörande uppgick det synliga värdet av Aktiealternativet 4) till 107,63 kronor per aktie i Fabege. Det teoretiska värdet av Konvertibelalternativet uppgick vid Erbjudandets offentliggörande, enligt styrelsens bästa bedömning, till strax över de av Wihlborgs angivna 105,50 kronor. Senast betalt för Fabege B den 16 juli 2004 uppgick till 106,50 kronor. Baserat på senast betalt för Wihlborgs-aktien den 7 september 2004 uppgick värdet av Aktiealternativet till 111,30 kronor. Senast betalt för Fabege B den 7 september vara 110 kronor. Styrelsen har i sina finansiella överväganden bl a beaktat följande omständigheter och därefter i sin utvärdering ställt dessa mot de villkor som möjliggörs genom Erbjudandet: · Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande innebar detta en begränsad s k budpremie. Styrelsen konstaterar att högre budpremier regelmässigt förekommit i andra publika uppköpserbjudanden. · Fabege har med anledning av Erbjudandet uppdragit åt DTZ att uppdatera värderingarna av Fabeges fastigheter. Denna uppdatering ger, som också offentliggjordes den 26 augusti 2004, ett substansvärde per den 30 juni 2004 om 123 kronor (10% latent skatt) per aktie i Fabege. · Fabege har med anledning av Erbjudandet låtit genomföra en intern analys av de värden som över tiden rimligen skulle kunna påräknas för det fall Fabege förblev ett självständigt börsföretag. Enligt styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för detta pressmeddelande och med beaktande av rådande marknadsutveckling i Stockholmsregionen finns det rimliga förutsättningar för att över tiden skapa värden som omräknat till nuvärde överstiger samtliga alternativ i Erbjudandet. · Fastigheter är ett förhållandevis transparent tillgångsslag. De kontakter som förevarit med andra aktörer på fastighetsmarknaden har bibringat styrelsen uppfattningen att, oaktat Fabeges ägarstruktur, andra parter i en konkurrenssituation hade kunnat erbjuda mer attraktiva villkor än de som erbjuds i Kontantalternativet. · Fabege har beaktat och värderat de samordningsfördelar som kan tänkas uppkomma genom en sammanläggning av Fabeges och Wihlborgs verksamheter. I linje med styrelsens industriella bedömningar ovan har dessa sammantaget ej bedömts representera sådana värden att synen på Aktie- eller Konvertibelalternativet markant förändras. · Styrelsen har i enlighet med NBK:s rekommendation rörande offentligt aktieförvärv uppdragit åt Erneholm & Haskel AB att avge ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandets skälighet ur ett finansiellt perspektiv. Erneholm & Haskel AB har efter sin utvärdering kommit till slutsatsen att Erbjudandet ej kan anses skäligt vad avser Kontantalternativet men - med hänsyn till den senaste tidens kursutveckling i Wihlborgsaktien - ej kan anses oskäligt vad avser Aktie- eller Konvertibelalternativet ur ett finansiellt perspektiv för Fabeges aktieägare. Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för detta uttalande att det torde vara finansiellt mer attraktivt att äga aktier i dagens Fabege än att acceptera något av de alternativ som möjliggörs genom Erbjudandet. Särskilda överväganden Per den 19 augusti 2004 ägde Wihlborgs aktier i Fabege motsvarande 42,1 procent av kapitalet och 41,3 procent av rösterna. Som ett led i Erbjudandet har Stena-koncernen förbundit sig att till Wihlborgs avyttra sina återstående 2 100 000 B-aktier i Fabege mot aktier i Wihlborgs varvid Wihlborgs kommer att äga aktier i Fabege motsvarande 45,2 procent av kapitalet och 44,4 procent rösterna. Wihlborgs Erbjudande innehåller ej något anslutningsvillkor. Om Wihlborgs Erbjudande accepteras i sådan utsträckning att Wihlborgs blir ägare till mer än 50 procent av rösterna i Fabege kommer Fabege att utgöra dotterbolag till Wihlborgs. Såsom koncernföretag till Wihlborgs kommer Wihlborgs ytterst att besluta om den strategiska inriktningen för Fabege För det fall Wihlborgs ej når 90 procent av kapital och röster i Fabege kommer bolagen ej att kunna samverka fullt ut och värdet av de samordningsfördelar som finns kommer därmed inte att kunna realiseras. Styrelsen bedömer också att verksamheten i Fabege kan komma att påverkas negativt av en eventuellt låst ägarsituation. Styrelsen bedömer slutligen att risken för försämrad likviditet i Fabege-aktien och därtill kopplade negativa värdeeffekter ökar om Fabege blir ett dotterföretag till Wihlborgs. Risken finns också för en framtida avnotering av Fabege, i vilket fall aktien kommer att ha mycket begränsad likviditet. Wihlborgs Erbjudandet är ej anslutningsvillkorat och styrelsen gör sammantaget den bedömningen att det är rimligt hög sannolikhet att Wihlborgs blir moderföretag till Fabege. Rekommendation Styrelsen anser att det är industriellt mer intressant att äga aktier i Fabege än i ett kombinerat Wihlborgs/Fabege och att det är finansiellt mer attraktivt att vara aktieägare i Fabege än att acceptera Erbjudandet. Mot bakgrund av de särskilda överväganden som styrelsen anser sig skyldig att göra är det styrelsens uppfattning att det sammantaget mest riskfyllda, och minst attraktiva, alternativet är att vara aktieägare i ett dotterbolag till Wihlborgs. Mot denna bakgrund och i avsaknad av ett alternativt erbjudande rekommenderar därför styrelsen i Fabege aktieägarna att ta ställning till Wihlborgs Erbjudande enligt följande: · De aktieägare i Fabege som önskar fortsätta att vara aktieägare i ett börsnoterat fastighetsbolag rekommenderas att acceptera Aktiealternativet. · Styrelsen bedömer det vara mer ekonomiskt intressant att acceptera Aktiealternativet framför att välja Konvertibelalternativet. Styrelsen avråder emellertid inte aktieägarna från att acceptera Konvertibelalternativet. · Givet senaste betalkurs på Fabege B den 7 september 2004 om 110 kronor samt senast noterad köpkurs på Fabege A den 7 september 2004 om 110 kronor avråder styrelsen Fabeges aktieägare från att acceptera Kontantalternativet. De aktieägare i Fabege som har en preferens för kontanter rekommenderas att på dessa kursnivåer avyttra sina aktier över börsen. Styrelsen rekommenderar av samma skäl som ovan redovisats innehavarna av konvertibla skuldförbindelser i Fabege att acceptera Erbjudandet. I tillägg till det som framförs ovan anser styrelseledamoten Anders Böös: · "att Wihlborgsaktien relativt sett Fabegeaktien inte är rätt värderad, · att potentialen i Fabege-aktien är större än i Wihlborgsaktien, och den är så mycket större att den föreslagna utbytesrelationen inte är skälig, · att för de aktieägare som vill ha en fortsatt exponering mot Stockholms fastighetsmarknad, och ej anser att nuvarande börskurs reflekterar det fulla värdet i något av bolagen och inte önskar ligga kvar i Fabegeaktien, är det min uppfattning att aktiealternativet är bättre än konvertibelalternativet." I styrelsens beredning och uttalande med anledning av Erbjudandet har ledamöterna Sven Hagströmer och Mats Paulsson ej deltagit i någon avseende. Fabege AB (publ) Styrelsen Kontaktpersoner: Styrelsens ordförande Urban Jansson 0705-908091 Informationschef Helena Stångberg 08-769 30 21, 070-619 23 44 1) En extra bolagsstämma i Wihlborgs den 30 augusti 2004 beslutade också att aktieägare i Fabege som väljer aktiealternativet så långt möjligt skall erhålla aktier oavsett om innehavet är jämnt delbart med 20 eller ej. 2) Enligt samma avsnitt i NBKs regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv kan styrelsen också anse att den varken kan tillstyrka eller avstyrka ett erbjudande, men skall då redovisa skälen därtill. 3) Baserat på senast betalt i Fabege B den 3 juni 2003 samt den 7 september 2004 och med beaktande av utdelning och sedermera försäljning av Bostads AB Drott samt inlösen. * Aktiekursen i Wihlborgs den 16 juli 2004 multiplicerat med 1,05. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/08/20040908BIT00040/wkr0001.pdf

8 sep 2004 10:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)