Populära sökningar

Wihlborgs Syd ABs ordinarie bolagsstämma

Vid Wihlborgs Syd ABs ordinarie bolagsstämma den 11 april beslutade stämman omvälja styrelseledamöterna Anders Elsell, Bo Forsén, Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Erik Paulsson och Johan Qviberg. Nyval skedde av Lars Sköld. Lars Sköld var tidigare koncernchef i Sveaskog AB. Vidare beslutades stämman att arvode till styrelsen utgår med 750 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Erik Paulsson till styrelsens ordförande och Kerstin Fredriksson till vice ordförande. I nomineringskommittén beslutades ingå företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget vid utgången av tredje kvartalet 2005 samt en representant för de mindre aktieägarna, företrädda av Aktiespararna. Två av kommitténs ledamöter får inte ingå i bolagets styrelse. Kommittén skall utses och offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Något arvode föreslås ej utgå till kommitténs ledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Beslutades också om en nyemission om 519 382 aktier. Nyemissionen omfattar 5,1 Mkr. Bolagsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa bolagsstämma besluta om nyemission om sammantaget 10 procent av aktiekapitalet, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med rätt att besluta om kvittning enligt 4 kap. 6§ aktiebolagslagen. Bolagsstämman beslutade slutligen att bilda en vinstandelsstiftelse i Wihlborgs Syd AB på likartade villkor som gäller för Wihlborgs Fastigheter AB. Med Wihlborg Syd AB avses det bolag, omfattande fastigheterna i Öresundsregionen, som föreslås delas ut till aktieägarna (se pressmeddelande 2004-12-13). För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

12 apr 2005 09:53

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)