Populära sökningar

Fabeges årsstämma den 4 april 2006

Vid Fabeges AB:s årsstämma den 4 april 2006 beslöts om nyemission av 4 381 376 nya aktier. Förslaget om nyemission hade föranletts av bolagets erbjudande till aktieägarna i Fastighets AB Tornet. Enligt den slutgiltiga sammanräkningen av anmälda aktier i Erbjudandet har 4 381 376 aktier anmälts till aktiealternativet medan 40 094 anmälts till kontantalternativet. Totalt anmäldes 4 421 470 aktier vilket tillsammans med Fabeges tidigare innehav motsvarar totalt 99,5 procent av kapital och röster i Tornet. Vidare fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2005 med 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara fredagen den 7 april 2006. Kontantutdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg den 12 april 2006. Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Årsstämman beslöt dessutom om ett flertal ändringar i bolagsordningen innebärande att bolagsordningen anpassas till de regler som gäller enligt nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551). De viktigaste förändringarna: - Bestämmelsen om akties nominella värde utgår och ersätts med bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 33 400 000 och högst 133 600 000. - Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. - Avstämningsdagen för rätt att deltaga på bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman. - Bestämmelse om att den som inte är upptagen i aktieboken skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma. - Bestämmelsen om att stämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer utgår. - Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag. - Termen ”ordinarie bolagsstämma” ersätts med ”årsstämma”. Vidare beslöt stämman att lämna styrelsen bemyndigande, längst intill nästa stämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Årsstämman beslöt dessutom att godkänna att bolagets aktieägare, för det fall styrelsen så beslutar, erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela handelsposter. Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren överlämnas till styrelsen. Årsstämman beslöt att omvälja styrelseledamöterna Mats Qviberg, Sven-Åke Johansson, Stefan Dahlbo, Göte Dahlin, Märtha Josefsson, Erik Paulsson och Maths O. Sundqvist med Mats Qviberg som styrelseordförande. Vidare beslöt stämman att ett styrelsearvode om totalt 1 325 000 kr fördelas enligt följande: 350 000 kr till styrelsens ordförande, 175 000 kr till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget, 100 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott varav 50 000 kr till ordförande och 25 000 kr till ledamot. Vidare fastställde stämman följande principer för utseende av valberedning: 1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 2. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. 3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman: a. förslag till ordförande vid årsstämman b. förslag till styrelse c. förslag till styrelseordförande d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete e. förslag till revisorer f. förslag till arvode för bolagets revisorer g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning 4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag. Fabege AB (publ)

4 apr 2006 18:42

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)