Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2008

•Hyresintäkterna ökade till 1 674 Mkr (1 534)

•För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5,5 procent och driftsöverskottet med 6,8 procent

•Resultat efter skatt uppgick till 251 Mkr* (1 178) och vinst per aktie efter utspädning till 1,50 kr* (6,39)

•Realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 143 Mkr (207) och orealiserade till -460 Mkr (610)

•Positiv värdetillväxt i projektportföljen

•Eget kapital per aktie uppgick till 65 kr (67)

– Hyresmarknaden var fortsatt gynnsam med stabila hyresnivåer under det tredje kvartalet. Fabeges hyresintäkter visade en god tillväxt och ökade med 7 procent jämfört med motsvarande period förra året, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Fabege är väl rustat för den lågkonjunktur som vi har framför oss. Oron på finansmarknaden har inte påverkat bolagets tillgång på kapital och det finansiella utrymmet är fortsatt stabilt. Sjunkande marknadsräntor är nu en realitet och vi tror på stabila hyresintäkter framöver, fortsätter Christian Hermelin.

*I resultatet ingår orealiserade negativa värdeförändringar på fastigheter om 460 Mkr. Motsvarande period förra året ingick orealiserade positiva värdeförändringar om 610 Mkr i resultatet.

Åsa Bergström vice VD i FabegeÅsa Bergström, ekonomi- och finanschef (CFO) i Fabege, har fr o m den 4 november 2008 även utsetts till vice VD i bolaget. Åsa Bergström tillträdde befattningen som CFO i december 2007.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2008

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Christian Hermelin och CFO Åsa Bergström presenterar och kommenterar delårsrapporten idag kl 09.00 på Hotell Kung Carl i Fabeges fastighet Sparven 18, ingång Kungsgatan 2. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 4 november 2008.

4 nov 2008 08:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)