Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2008

• De operativa verksamheterna utvecklades väl: – Hyresintäkterna ökade till 2 214 Mkr (2 066) och – driftsöverskotten till 1 438 Mkr (1 312) Det stabila kassaflödet förväntas öka • Resultatet tyngdes av orealiserade värdeförändringar, som inte påverkar kassaflödet – Fastigheter -1 545 Mkr (+893) – Räntederivat -485 Mkr (+37) – Uppskjuten skatt +826 Mkr (-247) • Resultat efter skatt uppgick till -511 Mkr (1 812) och resultat per aktie till -3,07 kr (9,98) • Eget kapital per aktie uppgick till 60 kr (67) • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie (4,00)

– 2008 var ett bra år för den operativa verksamheten, med ökade hyresintäkter och närmare 10 procent bättre driftsöverskott. Däremot belastades resultatet av negativa värdeförändringar på fastigheter och räntederivat, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– 2009 har börjat bra på uthyrningssidan. Hittills har vi hyrt ut för totalt 120 Mkr kontrakterad årshyra och vi ser en fortsatt positiv trend under den närmaste tiden. Vi vet redan nu att vi kommer att ha stabila hyresintäkter 2009 och med de räntekostnader vi har idag har vi goda förutsättningar för ett klart bättre förvaltningsresultat i år, fortsätter Christian Hermelin.

– Genom ett attraktivt utbud, bra hus i bra lägen, är vi väl rustade inför en konjunkturnedgång. Fokus kommer nu att ligga på att vårda och utveckla relationerna med våra kunder, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Bokslutskommuniké 2008

5 feb 2009 11:40

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Christian Hermelin och CFO Åsa Bergström presenterar och kommenterar bokslutskommuniké 2008 idag kl 14.00 på Operaterrassen. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.40 den 5 februari 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)