Populära sökningar

Förvaltningsrättsdom avvisar Fabeges överklagande i skattemål

Skatteverket har i flera beslut meddelat att bolag inom Fabege-koncernen upptaxeras avseende ett antal fastighetsförsäljningar via kommanditbolag. Den sammanlagda upptaxeringen uppgår per 31 mars 2010 till 5 301 Mkr. Besluten har medfört sammanlagda skattekrav om 1 484 Mkr plus skattetillägg om 182 Mkr, dvs ett totalt skattekrav inklusive skattetillägg om 1 667 Mkr exklusive ränta. I beloppet ingår ytterligare ett nytt ärende som tillkommit under första kvartalet 2010 för prövning enligt skatteflyktslagen.

Förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten) har avgett dom i flera av Fabeges skattemål. Förvaltningsrätten i Stockholm har godtagit Skatteverkets beslut. Härmed har förvaltningsrätten inte haft anledning att ta ställning till om skatteflyktslagen kunde tillämpas. Genom domarna har svenska Fabegebolag beskattats för försäljningsintäkter som tillkommit nederländska koncernbolag - försäljningsintäkten har ”omfördelats” till de svenska minoritetsägande bolagen.

Förvaltningsrättens domar avser ärenden där frågan om omfördelning av resultat prövats. Andra ärenden där endast frågan om skatteflykt ska prövas omfattas inte.

Totalt sett innebär domarna en upptaxering med 2 858 Mkr och ett sammanlagt skattekrav inklusive skattetillägg om 727 Mkr. Till det kommer ränta på ca 84 Mkr. Det ursprungliga skattekravet har minskats med 176 Mkr avseende kvittning mot underskottsavdrag. Dessa underskott har inte tagits upp till värdering i Fabeges balansräkning.

Förvaltningsrättens domar kommer att överklagas av Fabege. Vi anser att Förvaltningsrätten har bortsett från flera viktiga aspekter och att domslutet därmed är felaktigt – en bedömning som delas av våra rådgivare i ärendena. Vi bedömer att det därför goda skäl att tro att Kammarrätten kommer att ändra Förvaltningsrättens domar till Fabeges fördel. Styrelsen har beslutat att inte göra någon reservering för beloppet som liksom tidigare redovisas som en eventualförpliktelse.

Fabege AB (publ)

22 apr 2010 10:35

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)