Populära sökningar

Förvaltningsrätten avvisar Fabeges överklagande i skattemål

Förvaltningsrätten har avgett dom i flera av Fabeges pågående skatteärenden. Förvaltningsrätten har i sina domar beslutat att bifalla Skatteverkets framställan om att Fabege ska beskattas med stöd av skatteflyktslagen. Domarna innebär ingen förändring av det totala upptaxerade beloppet.

Förvaltningsrättens domar kommer att överklagas av Fabege och vi kommer att begära anstånd med betalning av skatt. Sedan tidigare har Fabege erhållit flera domar i Förvaltningsrätten som överklagats till Kammarrätten. Ärendena i Kammarrätten ligger för närvarande vilande.

Den sammanlagda upptaxeringen i Fabegekoncernen uppgår per 7 mars 2011 till 7 098 Mkr. Besluten har medfört sammanlagda skattekrav om 1 874 Mkr plus skattetillägg om 164 Mkr, det vill säga totalt 2038 Mkr exklusive ränta. Fabege har sedan tidigare beviljats anstånd med betalning av skatten till dess domstolarna gjort sin prövning.

Fabege anser att Skatteverket och Förvaltningsrätten har bortsett från flera viktiga aspekter och att domsluten därmed är felaktiga – en bedömning som delas av Fabeges rådgivare i ärendena. Fabege bedömer med hög sannolikhet att Kammarrätten kommer att ändra Förvaltningsrättens domar till Fabeges fördel. I likhet med tidigare har ingen reservering gjorts i Fabeges balansräkning men beloppet betraktas tills vidare som en eventualförpliktelse.

Fabege AB (publ)

7 mar 2011 12:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)