Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2012

 

Vid Fabege AB:s årsstämma den 29 mars 2012 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2011 med 3:00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 3 april 2012. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 10 april 2012.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 555 000 kr att fördelas enligt följande:
400 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i viktiga projekt för tiden fram till årsstämman 2013, samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2013 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2013 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

29 mar 2012 18:45

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Bo Nilsson, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 070-245 86 29