Populära sökningar

Högsta förvaltningsdomstolen lämnar besked i skatteflyktsfråga avseende ”Cypernärendet”

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har lämnat besked i skatteflyktsfrågan i det s.k. Cypern-ärendet. HFD:s besked innebär att skatteflyktslagen ansetts vara tillämplig i Cypern-ärendet och att transaktionen ska belastas med skatt.

Den nu avkunnade domen i det s.k. Cypern-ärendet har likheter med Fabeges vilande mål, men de skiljer sig också ur flera viktiga aspekter. Vi analyserar nu domen och domskälen för att göra en bedömning av hur Fabeges ärenden påverkas inför den fortsatta processen. Domen från HFD föranleder inte någon reservering eller ändrat ställningstagande från Fabege.

Förvaltningsrätten har tidigare meddelat dom i ett flertalet av Fabeges skattemål. Domarna innebär att Förvaltningsrätten har godtagit Skatteverkets beslut om upptaxering. Domarna har överklagats till Kammarrätten. Ärendena som varit vilandeförklarade i Kammarrätten kommer nu att tas upp till fortsatt behandling och Fabege får möjlighet att komplettera och förstärka argumentationen.

Den sammanlagda upptaxeringen i Fabegekoncernen uppgår till 8 368 Mkr. Besluten har medfört sammanlagda skattekrav om 2 214 Mkr plus skattetillägg om 164 Mkr, det vill säga totalt 2378 Mkr exklusive ränta. Upplupen ränta uppgår till 309 Mkr. Fabege har sedan tidigare beviljats anstånd med betalning av skatten till dess domstolarna gjort sin prövning.

Fabege AB (publ)

30 maj 2012 13:50

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)