Populära sökningar

Rättelse: Fabeges valberedning inför årsstämman 2013

Felaktigt datum för årsstämman i föregående pressmeddelande.


Vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2012 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2012 och kända förändringar därefter) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB)
Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
Gustaf Colliander (Cohen & Steers)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 21 mars 2013.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14.30 den 21 september 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 30,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

21 sep 2012 17:31

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)