Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 21 mars 2013

Vid Fabege AB:s årsstämma den 21 mars 2013 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2012 med 3:00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 26 mars 2013. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 april 2013.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg samt nyval av Gustaf Hermelin. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 120 000 kr att fördelas enligt följande:

800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr till övriga sex ledamöter ej anställda i bolaget, samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2014 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2014 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årststämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

21 mar 2013 17:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Elisabet Olin, kommunikationschef, tel 070-672 52 33

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)