Populära sökningar

Fabeges valberedning inför årsstämman 2014

Vid Fabeges årsstämma den 21 mars 2013 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2013) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB)
  • Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
  • Anders Rydén (SEB Fonder)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28,7 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 25 mars 2014.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

25 sep 2013 08:00

För ytterligare information

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 25 september 2013.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)