Populära sökningar

Högre driftnetto och starkare balansräkning

Christian Hermelin, VD Fabege, kommenterar första halvåret 2013:

- Hyresintäkterna för första halvåret ökade till 1 032 Mkr (920) och förvaltningsresultatet förbättrades med 6 procent jämfört med samma period föregående år. De senaste årens positiva nettouthyrning och färdigställda projekt i slutet av föregående år bidrog till den starka tillväxten i intäkter och förvaltningsresultat.

Med en stabil marknad och låg nyproduktion av kontor sjunker vakanserna i attraktiva lägen. Hyresgästerna ställer högre krav på läge och utformning av lokaler och vi ser att flykten till kvalitet fortsätter. Det gynnar Fabege och vårt fastighetsbestånd som i huvudsak utgörs av moderna kontor i attraktiva lägen.

Projektverksamheten löper på som planerat. Projektet i Solna Strand färdigställs under senhösten och Skatteverket tar successivt sina nya kontorslokaler i bruk. Produktionen av Scandinavian Office Building har påbörjats så smått med grundläggningsarbetet och projektering. Det är ett framtidsinriktat projekt som ytterligare kommer att befästa Arenastaden som den mest dynamiska stadsdelen i Stockholmsområdet.

Förbättrad uthyrningsgrad och generellt sett något högre hyresnivåer vid omförhandling gör att också förvaltningsportföljen ökat i värde. Vi har under kvartalet klarat av flera viktiga omförhandlingar som bidrar till hög återköpsgrad och stabilitet i hyresportföljen.

De affärer som annonserats under första halvåret är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter på oprioriterade marknader och med liten utvecklingspotential för Fabege. Samtliga affärer bidrar till att vårt kassaflöde stärks samtidigt som vi realiserar värden.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med att alla våra affärsområden bidrar till det totala resultatet. Jag ser fram emot en höst med hög aktivitet där vi fortsätter att skapa värde genom att attrahera kunder till våra attraktiva fastigheter och projekt.

Fabege AB (publ)

5 jul 2013 08:02

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80