Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2014

  • Hyresintäkterna uppgick till 513 Mkr (513). I identiskt bestånd ökade intäkterna med knappt 1 procent.
  • Driftnettot ökade med cirka 6 procent till 349 Mkr (330). Överskottsgraden ökade till 68 procent (64).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 150 Mkr (135).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 295 Mkr (299) och på räntederivat till -141 Mkr (188).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 330 Mkr (620). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen. Periodens resultat efter skatt uppgick till 240 Mkr (516), motsvarande 1:45 kr per aktie (3:14). Periodens skatt inkluderar en ökning av avsättningen för pågående skatteärenden med 72 Mkr.
  • Nettouthyrningen under kvartalet uppgick till 17 Mkr (5). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 5 procent.

"Fabege inledde året med fortsatt värdetillväxt i såväl förvaltningsportfölj som projektportfölj. Affärsmodellens samtliga delar - förvaltning, förädling och transaktion - bidrog till resultatet. Det visar att vårt sätt att skapa affärer fungerar väl." kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

24 apr 2014 08:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner Delårsrapport jan-mar 2014 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)