Populära sökningar

Fabege avslutar året starkt och genomför många affärsavslut

Årets resultat efter skatt ökade till 1 738 Mkr (1 530), motsvarande 10:51 kr per aktie (9:26). Under året förbättrades driftsöverskottet och överskottsgraden ökade till rekordhöga 71 procent, vilket är den högsta i Fabeges historia. Transaktionsvinster och värdetillväxt i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog fortsatt till resultatet.

–Affärstakten var hög under hela året, inte bara på transaktionssidan, utan också inom förvaltningen och projektverksamheten. Vi noterar rekord i nettouthyrning, vilket innebär att vi ökar takten i utvecklingen av vår projektportfölj, med flera stora pågående projekt som sträcker sig ett par år fram i tiden. Projekten forsätter att skapa värde men vi har också sett en stark värdetillväxt i vårt moderna och välbelägna förvaltningsbestånd under året, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

I Stockholm är tillväxten fortsatt god och utbudet av nya kontor lågt, vilket ytterligare stärker marknadsvärdena.

–Vi har tagit vara på möjligheterna att i den starka marknaden avyttra 14 fastigheter till ett värde av nära 4 Mdkr. Genom affärerna har vi stärkt balansräkningen inför kommande värdeskapande projekt. Sammantaget gläds jag åt att alla våra verksamhetsområden, förvaltning, förädling och transaktion bidrar till årets starka resultat, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

4 feb 2015 11:02

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.02 den 4 februari 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)