Populära sökningar

Fabege förtidsinlöser utestående obligationslån

Avseende säkerställda obligationer om SEK 1170000000 emitterade av Fabege AB (publ) (”Bolaget”) med ISIN SE0005036084 avseende obligationer med fast ränta (Serie 1) och ISIN SE0005036092 avseende obligationer med rörlig ränta (Serie 2) (”Obligationer”), informerar Bolaget härmed samtliga innehavare av Obligationer om att Bolaget avser nyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga Obligationer den 15 november 2015, i enlighet med Terms and Conditions för Obligationerna signerade
8 februari 2013.

Obligationerna kommer att inlösas till en kurs av 100 procent av det nominella beloppet, jämte upplupen ränta i enlighet med Terms and Conditions från men exklusive föregående ränteförfallodag fram till och med den 15 november 2015.

Fabege AB (publ)

1 okt 2015 15:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 1 oktober 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)