Populära sökningar

Fabeges valberedning inför årsstämman 2016

Vid Fabeges årsstämma den 26 mars 2015 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2015) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

•Bo Forsén (Backahill AB)
•Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
•Gustav Linder (Öresund Investment AB)
•Mats Qviberg (Familjen Qviberg)

Valberedningen representerar tillsammans 23,0 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 11 april 2016.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 23 september 2015.

23 sep 2015 08:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)