Populära sökningar

Rekordstarkt resultat under årets första sex månader

Periodens resultat efter skatt ökade till 1 535 Mkr (563), motsvarande 9:28 kr per aktie (3:40). Överskottsgraden ökade till 72 procent (71), vilket är rekordhögt för att vara ett första halvår. Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent och värdetillväxten i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog till det starka resultatet.

Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med för ett år sedan och landade på 102 kr per aktie. Nettouthyrningen under årets första sex månader uppgick till 51 Mkr.

- Fabeges satsning på stadsdelsutveckling har varit framgångsrik. De från Catena nyligen förvärvade projektfastigheterna i anslutning till Arenastaden ligger väl i linje med denna satsning, och är en betydande pusselbit i ett fortsatt värdeskapande. Överlag är marknaden fortsatt stark med hög efterfrågan på hållbara moderna kontor i attraktiva spårbundna lägen, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 6 juli 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 36,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

6 jul 2015 08:02

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)