Populära sökningar

Bokslutskommuniké januari – december 2015

  • Hyresintäkterna minskade till 1 998 Mkr (2 087) till följd av ett mindre fastighetsbestånd ijämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med drygt 3 procent.
  • Driftsöverskottet minskade till 1 429 Mkr (1 485). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med drygt3 procent. Överskottsgraden uppgick till 72 procent (71).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 688 Mkr (682).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 273 Mkr (1 639) och på räntederivat till 262 Mkr (-473).
  • Årets resultat före skatt uppgick till 4 233 Mkr (1 867). Årets resultat efter skatt uppgick till3 232 Mkr (1 738), motsvarande 19:54 kr per aktie (10:51).
  • Nettouthyrningen uppgick till 74 Mkr (243) efter större uthyrningar till bl.a. Telenor Sverige, ICA, KPMG och SBAB samt flera förvaltningsuthyrningar. Hyresnivåerna iomförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 12 procent.
  • Soliditeten uppgick till 39procent (38) och belåningsgraden uppgick till 52 procent (60).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:50 kr per aktie (3:25).

Fabege levererar rekordresultat

”Fabege har haft kapacitet och drivkraft att ta vara på de goda marknadsförutsättningarna. Vi har successivt under året omförhandlat hyror på allt högre nivåer, vi har tecknat avtal med nya kunder och vi har fortsatt arbetat med effektiviseringar i förvaltningen och med våra värdeskapande projekt. Genom detta har vi bäddat för den starka värdetillväxt vi nu ser i resultatet.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

4 feb 2016 11:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Ladda ner Bokslutskommunike 2015 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)